Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (individuele deelname aan) trainingen ROZ 

1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Deelnemer: degene die zich opgeeft voor deelname aan een door ROZ verzorgde training
1.2. ROZ: Regionale Organisatie Zelfstandigen, organisatie die de trainingen verzorgt

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ROZ sluit met betrekking tot individuele deelname aan trainingen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat ROZ de inschrijving van de deelnemer heeft aanvaard en de betaling is ontvangen. De schriftelijke aanvaarding door ROZ vindt standaard per e-mail plaats.

4. Betaling
4.1. Betaling door deelnemer geschiedt door middel van betaling via iDEAL.
4.2. Als de betaling niet voor aanvang van de training door ROZ is ontvangen, behoudt ROZ zich het recht voor deelname aan de training te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van deelnemer ongewijzigd bestaan.

5. Annulering
5.1. Deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn inschrijving te annuleren. De annulering vindt uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaats. De annulering wordt per e-mail door het ROZ bevestigd.
5.2. Bij annulering vanaf vijf kalenderdagen voor aanvang van de training of op de dag van de training zelf, is de deelnemer de volledige bijdrage verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
5.3. Het niet verschijnen op de training zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de training.
5.4. ROZ behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de training te annuleren of verplaatsen tot twee dagen voor de geplande datum van de training. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De bijdrage van deelnemer wordt terugbetaald.

6. Uitvoering van een training
6.1. ROZ zal zich inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren en de belangen van deelnemer naar beste weten te behartigen. ROZ staat echter niet in voor het bereiken van het door de deelnemer beoogde resultaat.
6.2. ROZ behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (diensten van) derden.

7. Inhoud van een training
7.1. Het programma van een training staat in de regel omschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van ROZ dat op een bepaalde training betrekking heeft. ROZ behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen.
7.2. Alle rechten van intellectueel eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de trainingen verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij ROZ. De van ROZ verkregen informatie en/of het (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of het (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van ROZ.

8. Overmacht
8.1. ROZ heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
8.2. ROZ is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan drie maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden.
8.3. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding of opschorting geleden of te lijden schade.

9. Aansprakelijkheid
Hoewel de training en/of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt ROZ geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie en/of (werk)materiaal van de training.

10. Slotbepaling
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zoeken ROZ en deelnemer in onderling overleg naar een redelijke oplossing.

NAW:
ROZ 
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo
www.rozgroep.nl
info@rozgroep.nl

ROZ is onderdeel van de gemeente Hengelo.
KvK-nummer gemeente Hengelo: 08218146